شما چقدر با جهان آشنایی دارید؟

آیا میدانید که کویرگابی کجا واقع شده است؟‌ یا پوستزا کجا است یا پاتاگونیا؟

با استفاده از این کویز شما میتوانید معلومات جغرافیا خود را محک بزنید و ببینید چقدر نسبت به جهان معلومات دارید. در کویز با سوالهای در مورد موقعیت های جغرافیایی از شهرها، کشورها ،جزایر و دریاها و ساختمان های مشهور برخورد نمایید. با حل سوالات ما میتوانید با قسمت های مختلف جهان آشنایی پیدا کنید.

آزمون جفرافیا


انتخاب منطقه: