آزمون سراسر دنیا

weltkarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشور ها،‌ شهرها و مناطق دنیا میباشد. بگونه مثال: جزیره مالاگازی در کجا موقعیت دارد؟ دریای قرمز در کجا موقعیت دارد؟ جزیزه گلاپاگوس در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
قبل از اینکه بازی را شروع نمایید سطح دشواری بازی را انتخاب نمایید:

آسان

دشوار

 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  Peacemaker
  1671 نمره کسب شده
 • 2
  TOTTI
  1600 نمره کسب شده
 • 3
  knilch
  1590 نمره کسب شده
 • 4
  Herm
  1583 نمره کسب شده
 • 5
  Kartoffelpuffer
  1562 نمره کسب شده
 • 6
  Al Capone
  1559 نمره کسب شده
 • 7
  Sieg
  1549 نمره کسب شده
 • 8
  Tetsche
  1531 نمره کسب شده
 • 9
  Center Park SL
  1529 نمره کسب شده
 • 10
  myob1
  1523 نمره کسب شده
 • 11
  Con
  1521 نمره کسب شده
 • 12
  Misch
  1512 نمره کسب شده
 • 13
  marylou
  1511 نمره کسب شده
 • 14
  Zilv
  1510 نمره کسب شده
 • 15
  PEZI
  1504 نمره کسب شده
 • 16
  GeoLady
  1501 نمره کسب شده
 • 17
  Calore
  1497 نمره کسب شده
 • 18
  hesotri
  1493 نمره کسب شده
 • 19
  Cmon
  1492 نمره کسب شده
 • 20
  Lukas Podolski
  1489 نمره کسب شده
 • 21
  gleich
  1481 نمره کسب شده
 • 22
  ALEX
  1479 نمره کسب شده
 • 23
  super
  1477 نمره کسب شده
 • 24
  FeSchl
  1473 نمره کسب شده
 • 25
  juhu
  1467 نمره کسب شده
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  TOTTI
  1500 نمره کسب شده
 • 2
  knilch
  1487 نمره کسب شده
 • 3
  Godfried Aduobe
  1381 نمره کسب شده
 • 4
  ALEX
  1356 نمره کسب شده
 • 5
  Bier um Vier
  1333 نمره کسب شده
 • 6
  Misch
  1299 نمره کسب شده
 • 7
  PEZI
  1298 نمره کسب شده
 • 8
  hurz
  1265 نمره کسب شده
 • 9
  Superhirn
  1263 نمره کسب شده
 • 10
  Sauzahn
  1248 نمره کسب شده
 • 11
  pxq
  1225 نمره کسب شده
 • 12
  Paradroid
  1223 نمره کسب شده
 • 13
  Queraussteiger
  1220 نمره کسب شده
 • 14
  Westermann
  1193 نمره کسب شده
 • 15
  Hans der kanns
  1192 نمره کسب شده
 • 16
  Andre F.
  1179 نمره کسب شده
 • 17
  Petter
  1159 نمره کسب شده
 • 18
  akx
  1153 نمره کسب شده
 • 19
  juhu
  1152 نمره کسب شده
 • 20
  Verry
  1124 نمره کسب شده
 • 21
  dammisch
  1122 نمره کسب شده
 • 22
  hotte
  1109 نمره کسب شده
 • 23
  Mustang GT
  1097 نمره کسب شده
 • 24
  hannah
  1081 نمره کسب شده
 • 25
  McPain
  1073 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  Julifrags
  1798 نمره کسب شده
 • 2
  dragonfoot
  1793 نمره کسب شده
 • 3
  Peacemaker
  1756 نمره کسب شده
 • 4
  unknown
  1749 نمره کسب شده
 • 5
  Boritz
  1737 نمره کسب شده
 • 6
  FCB
  1731 نمره کسب شده
 • 6
  Marilyn
  1731 نمره کسب شده
 • 8
  Haunsberg
  1719 نمره کسب شده
 • 9
  nico
  1708 نمره کسب شده
 • 10
  Albor
  1703 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1654 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1564 نمره کسب شده
 • 3
  ag85
  1550 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1547 نمره کسب شده
 • 5
  Pinky
  1536 نمره کسب شده
 • 6
  Didi
  1529 نمره کسب شده
 • 6
  wwm
  1529 نمره کسب شده
 • 8
  knilch
  1526 نمره کسب شده
 • 8
  TOTTI
  1526 نمره کسب شده
 • 10
  michael33
  1522 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات