آزمون افریقا

afrikakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از آفریقا میباشد. بگونه مثال :‌شهر کیپ تاون در کجا واقع شده است؟‌ سینیگال در کجا واقع گردیده است؟‌صحرای نامیب در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Al Capone
  1565 نمره کسب شده
 • 2
  TOTTI
  1535 نمره کسب شده
 • 3
  knilch
  1512 نمره کسب شده
 • 4
  Leya
  1488 نمره کسب شده
 • 5
  Superhirn
  1473 نمره کسب شده
 • 6
  Herm
  1430 نمره کسب شده
 • 7
  meri
  1412 نمره کسب شده
 • 8
  Illy
  1397 نمره کسب شده
 • 9
  ALEX
  1345 نمره کسب شده
 • 10
  Godfried Aduobe
  1301 نمره کسب شده
 • 11
  Hololulu
  1291 نمره کسب شده
 • 12
  Zipflklatscher
  1290 نمره کسب شده
 • 13
  Stefan
  1288 نمره کسب شده
 • 14
  Dackel
  1267 نمره کسب شده
 • 15
  Mörmoosen
  1238 نمره کسب شده
 • 16
  Tobi P
  1214 نمره کسب شده
 • 17
  Papa Bär
  1205 نمره کسب شده
 • 18
  asdf
  1197 نمره کسب شده
 • 19
  Sana
  1187 نمره کسب شده
 • 20
  basler
  1169 نمره کسب شده
 • 21
  Supi
  1164 نمره کسب شده
 • 22
  Rolex
  1155 نمره کسب شده
 • 23
  Bonobo
  1147 نمره کسب شده
 • 24
  Kugelblitz
  1132 نمره کسب شده
 • 25
  ticke tacke
  1085 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1769 نمره کسب شده
 • 2
  Listeria
  1684 نمره کسب شده
 • 3
  Indy
  1667 نمره کسب شده
 • 4
  PvtPaula
  1642 نمره کسب شده
 • 5
  Dorii
  1640 نمره کسب شده
 • 6
  Rolly Polly
  1633 نمره کسب شده
 • 7
  Didi
  1632 نمره کسب شده
 • 8
  Graf Karto
  1624 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1624 نمره کسب شده
 • 10
  Al Capone
  1617 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات