آزمون افریقا

afrikakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از آفریقا میباشد. بگونه مثال :‌شهر کیپ تاون در کجا واقع شده است؟‌ سینیگال در کجا واقع گردیده است؟‌صحرای نامیب در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  dragonfoot
  1599 نمره کسب شده
 • 2
  Al Capone
  1561 نمره کسب شده
 • 3
  knilch
  1535 نمره کسب شده
 • 4
  TOTTI
  1533 نمره کسب شده
 • 5
  Giraffo
  1526 نمره کسب شده
 • 6
  Pus
  1509 نمره کسب شده
 • 7
  marylou
  1486 نمره کسب شده
 • 8
  Bier um Vier
  1485 نمره کسب شده
 • 9
  Ramon
  1464 نمره کسب شده
 • 10
  Illy
  1448 نمره کسب شده
 • 11
  Beriva-Buchte
  1441 نمره کسب شده
 • 12
  pero krtic
  1428 نمره کسب شده
 • 12
  Sigi
  1428 نمره کسب شده
 • 14
  wolfi
  1412 نمره کسب شده
 • 15
  Godfried Aduobe
  1386 نمره کسب شده
 • 16
  TGB
  1362 نمره کسب شده
 • 17
  Karakal
  1355 نمره کسب شده
 • 18
  Petorfel
  1349 نمره کسب شده
 • 19
  Rolex
  1343 نمره کسب شده
 • 20
  helm
  1335 نمره کسب شده
 • 21
  asdf
  1283 نمره کسب شده
 • 22
  indira
  1277 نمره کسب شده
 • 23
  xoom
  1262 نمره کسب شده
 • 24
  Colt
  1226 نمره کسب شده
 • 25
  almanachix
  1208 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1769 نمره کسب شده
 • 2
  Listeria
  1684 نمره کسب شده
 • 3
  Indy
  1667 نمره کسب شده
 • 4
  PvtPaula
  1642 نمره کسب شده
 • 5
  Dorii
  1640 نمره کسب شده
 • 6
  Rolly Polly
  1633 نمره کسب شده
 • 7
  Didi
  1632 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1624 نمره کسب شده
 • 9
  anon
  1614 نمره کسب شده
 • 10
  marylou
  1605 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات