آزمون افریقا

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از آفریقا میباشد. بگونه مثال :‌شهر کیپ تاون در کجا واقع شده است؟‌ سینیگال در کجا واقع گردیده است؟‌صحرای نامیب در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  dragonfoot
  1623 نمره کسب شده
 • 2
  Schwede
  1518 نمره کسب شده
 • 3
  dr.no
  1501 نمره کسب شده
 • 4
  marylou
  1475 نمره کسب شده
 • 4
  hurz
  1475 نمره کسب شده
 • 6
  Pus
  1463 نمره کسب شده
 • 7
  Al Capone
  1461 نمره کسب شده
 • 8
  Ramon
  1452 نمره کسب شده
 • 9
  Illy
  1437 نمره کسب شده
 • 10
  h.g
  1434 نمره کسب شده
 • 11
  Lena
  1419 نمره کسب شده
 • 12
  Thur
  1391 نمره کسب شده
 • 13
  Petter
  1319 نمره کسب شده
 • 14
  Mutti
  1298 نمره کسب شده
 • 15
  nahdran
  1296 نمره کسب شده
 • 16
  Graf Karto
  1251 نمره کسب شده
 • 17
  Junior
  1237 نمره کسب شده
 • 18
  oxmox
  1213 نمره کسب شده
 • 19
  Bezebub
  1181 نمره کسب شده
 • 20
  potz-blitz
  1174 نمره کسب شده
 • 21
  Giraffo
  1139 نمره کسب شده
 • 22
  Ole Bremseth
  1136 نمره کسب شده
 • 23
  Mr. X
  1093 نمره کسب شده
 • 24
  Pete Hogwallop
  1049 نمره کسب شده
 • 25
  schisser
  1040 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1769 نمره کسب شده
 • 2
  Listeria
  1684 نمره کسب شده
 • 3
  Indy
  1667 نمره کسب شده
 • 4
  PvtPaula
  1642 نمره کسب شده
 • 5
  Dorii
  1640 نمره کسب شده
 • 6
  Rolly Polly
  1633 نمره کسب شده
 • 7
  Didi
  1632 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1624 نمره کسب شده
 • 9
  anon
  1614 نمره کسب شده
 • 10
  marylou
  1605 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات