آزمون افریقا

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از آفریقا میباشد. بگونه مثال :‌شهر کیپ تاون در کجا واقع شده است؟‌ سینیگال در کجا واقع گردیده است؟‌صحرای نامیب در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  dragonfoot
  1593 نمره کسب شده
 • 2
  Al Capone
  1523 نمره کسب شده
 • 3
  marylou
  1495 نمره کسب شده
 • 4
  Schwede
  1493 نمره کسب شده
 • 5
  Pus
  1455 نمره کسب شده
 • 6
  Ramon
  1445 نمره کسب شده
 • 7
  Thur
  1443 نمره کسب شده
 • 8
  Supie
  1436 نمره کسب شده
 • 9
  Illy
  1433 نمره کسب شده
 • 10
  helm
  1427 نمره کسب شده
 • 11
  Graf Karto
  1374 نمره کسب شده
 • 12
  Plauzus
  1356 نمره کسب شده
 • 13
  Lena
  1344 نمره کسب شده
 • 14
  fac
  1316 نمره کسب شده
 • 15
  Flitzpiepe
  1281 نمره کسب شده
 • 16
  Dröni
  1274 نمره کسب شده
 • 17
  HAKO XXL
  1270 نمره کسب شده
 • 18
  Jørgen
  1254 نمره کسب شده
 • 19
  Freebird
  1250 نمره کسب شده
 • 20
  Hummel Hummel
  1246 نمره کسب شده
 • 21
  Rolex
  1236 نمره کسب شده
 • 22
  Suppe
  1222 نمره کسب شده
 • 23
  LXJD
  1209 نمره کسب شده
 • 24
  karlla
  1182 نمره کسب شده
 • 25
  schmiddo
  1076 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1769 نمره کسب شده
 • 2
  Listeria
  1684 نمره کسب شده
 • 3
  Indy
  1667 نمره کسب شده
 • 4
  PvtPaula
  1642 نمره کسب شده
 • 5
  Dorii
  1640 نمره کسب شده
 • 6
  Rolly Polly
  1633 نمره کسب شده
 • 7
  Didi
  1632 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1624 نمره کسب شده
 • 9
  anon
  1614 نمره کسب شده
 • 10
  marylou
  1605 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات