آزمون افریقا

afrikakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از آفریقا میباشد. بگونه مثال :‌شهر کیپ تاون در کجا واقع شده است؟‌ سینیگال در کجا واقع گردیده است؟‌صحرای نامیب در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Jabba
  1604 نمره کسب شده
 • 2
  Graf Karto
  1597 نمره کسب شده
 • 3
  knilch
  1590 نمره کسب شده
 • 4
  TOTTI
  1573 نمره کسب شده
 • 5
  Al Capone
  1535 نمره کسب شده
 • 6
  Schwede
  1528 نمره کسب شده
 • 7
  ALEX
  1499 نمره کسب شده
 • 8
  Frau Schulz mag
  1497 نمره کسب شده
 • 9
  Giraffo
  1482 نمره کسب شده
 • 10
  Hailey Kopter
  1444 نمره کسب شده
 • 11
  Illy
  1442 نمره کسب شده
 • 12
  Godfried Aduobe
  1401 نمره کسب شده
 • 13
  Elen
  1367 نمره کسب شده
 • 14
  Plauzus
  1349 نمره کسب شده
 • 15
  Päonia
  1340 نمره کسب شده
 • 16
  Schokobär
  1333 نمره کسب شده
 • 17
  Mister Perfect
  1331 نمره کسب شده
 • 18
  Frau Hölle
  1325 نمره کسب شده
 • 19
  Fipps
  1324 نمره کسب شده
 • 20
  Pete Hogwallop
  1310 نمره کسب شده
 • 21
  Thraker
  1275 نمره کسب شده
 • 21
  Ellibelli
  1275 نمره کسب شده
 • 23
  Olm
  1258 نمره کسب شده
 • 24
  everlast
  1227 نمره کسب شده
 • 25
  klärchen
  1214 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1769 نمره کسب شده
 • 2
  Listeria
  1684 نمره کسب شده
 • 3
  Indy
  1667 نمره کسب شده
 • 4
  PvtPaula
  1642 نمره کسب شده
 • 5
  Dorii
  1640 نمره کسب شده
 • 6
  Rolly Polly
  1633 نمره کسب شده
 • 7
  Didi
  1632 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1624 نمره کسب شده
 • 9
  anon
  1614 نمره کسب شده
 • 10
  TOTTI
  1611 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات