آزمون افریقا

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از آفریقا میباشد. بگونه مثال :‌شهر کیپ تاون در کجا واقع شده است؟‌ سینیگال در کجا واقع گردیده است؟‌صحرای نامیب در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  dragonfoot
  1634 نمره کسب شده
 • 2
  Al Capone
  1545 نمره کسب شده
 • 3
  marylou
  1473 نمره کسب شده
 • 4
  Supie
  1472 نمره کسب شده
 • 5
  Pus
  1463 نمره کسب شده
 • 6
  Illy
  1446 نمره کسب شده
 • 7
  Ramon
  1427 نمره کسب شده
 • 8
  helm
  1425 نمره کسب شده
 • 8
  hurz
  1425 نمره کسب شده
 • 10
  Lena
  1374 نمره کسب شده
 • 11
  h.g
  1370 نمره کسب شده
 • 12
  Larry Looser
  1302 نمره کسب شده
 • 12
  Jørgen
  1302 نمره کسب شده
 • 14
  Marcus N
  1284 نمره کسب شده
 • 15
  asdf
  1274 نمره کسب شده
 • 16
  Graf Karto
  1269 نمره کسب شده
 • 17
  bibo
  1242 نمره کسب شده
 • 18
  TOTTI
  1204 نمره کسب شده
 • 19
  Hanseneng
  1181 نمره کسب شده
 • 19
  Hehn
  1181 نمره کسب شده
 • 21
  Onk
  1154 نمره کسب شده
 • 22
  sauzahn
  1144 نمره کسب شده
 • 23
  Popivoda
  1111 نمره کسب شده
 • 24
  Rolex
  1070 نمره کسب شده
 • 25
  Queen Harry
  1046 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1769 نمره کسب شده
 • 2
  Listeria
  1684 نمره کسب شده
 • 3
  Indy
  1667 نمره کسب شده
 • 4
  PvtPaula
  1642 نمره کسب شده
 • 5
  Dorii
  1640 نمره کسب شده
 • 6
  Rolly Polly
  1633 نمره کسب شده
 • 7
  Didi
  1632 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1624 نمره کسب شده
 • 9
  anon
  1614 نمره کسب شده
 • 10
  marylou
  1605 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات