آزمون افریقا

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از آفریقا میباشد. بگونه مثال :‌شهر کیپ تاون در کجا واقع شده است؟‌ سینیگال در کجا واقع گردیده است؟‌صحرای نامیب در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  dragonfoot
  1558 نمره کسب شده
 • 2
  Schwede
  1551 نمره کسب شده
 • 3
  Graf Karto
  1538 نمره کسب شده
 • 4
  TOTTI
  1498 نمره کسب شده
 • 5
  Mierafigkeit
  1474 نمره کسب شده
 • 6
  marylou
  1465 نمره کسب شده
 • 7
  Marc-Müller-Typ
  1443 نمره کسب شده
 • 8
  Thur
  1441 نمره کسب شده
 • 9
  Beriva-Buchte
  1428 نمره کسب شده
 • 10
  Angie
  1415 نمره کسب شده
 • 11
  hakan
  1396 نمره کسب شده
 • 12
  Rob Regengott
  1343 نمره کسب شده
 • 13
  Giraffo
  1336 نمره کسب شده
 • 14
  Lena
  1329 نمره کسب شده
 • 15
  helm
  1312 نمره کسب شده
 • 16
  Ole Bremseth
  1311 نمره کسب شده
 • 17
  Heiskamp
  1261 نمره کسب شده
 • 18
  karamello
  1252 نمره کسب شده
 • 19
  Wilfried
  1205 نمره کسب شده
 • 20
  Baba Yetu
  1187 نمره کسب شده
 • 21
  Aaron
  1176 نمره کسب شده
 • 22
  Godfried Aduobe
  1161 نمره کسب شده
 • 23
  Trillian
  1158 نمره کسب شده
 • 24
  noch potential
  1135 نمره کسب شده
 • 25
  blumps
  1097 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1769 نمره کسب شده
 • 2
  Listeria
  1684 نمره کسب شده
 • 3
  Indy
  1667 نمره کسب شده
 • 4
  PvtPaula
  1642 نمره کسب شده
 • 5
  Dorii
  1640 نمره کسب شده
 • 6
  Rolly Polly
  1633 نمره کسب شده
 • 7
  Didi
  1632 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1624 نمره کسب شده
 • 9
  anon
  1614 نمره کسب شده
 • 10
  marylou
  1605 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات