آزمون افریقا

afrikakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از آفریقا میباشد. بگونه مثال :‌شهر کیپ تاون در کجا واقع شده است؟‌ سینیگال در کجا واقع گردیده است؟‌صحرای نامیب در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  knilch
  1567 نمره کسب شده
 • 2
  Lalelu
  1548 نمره کسب شده
 • 3
  Superhirn
  1526 نمره کسب شده
 • 4
  Herm
  1520 نمره کسب شده
 • 5
  BEN
  1518 نمره کسب شده
 • 6
  marylou
  1513 نمره کسب شده
 • 7
  meri
  1460 نمره کسب شده
 • 8
  Karakal
  1432 نمره کسب شده
 • 9
  SkibidiRizzler
  1405 نمره کسب شده
 • 10
  Ellibelli
  1401 نمره کسب شده
 • 11
  Moki
  1392 نمره کسب شده
 • 12
  Alex
  1388 نمره کسب شده
 • 13
  Bobby
  1376 نمره کسب شده
 • 14
  juhu
  1309 نمره کسب شده
 • 15
  Topatigh
  1295 نمره کسب شده
 • 16
  Illy
  1289 نمره کسب شده
 • 17
  Freebird
  1278 نمره کسب شده
 • 18
  Zipflklatscher
  1273 نمره کسب شده
 • 19
  rising star
  1267 نمره کسب شده
 • 20
  P.T. Platsch
  1266 نمره کسب شده
 • 21
  Thomas Sch
  1263 نمره کسب شده
 • 22
  King George
  1257 نمره کسب شده
 • 23
  zirpze
  1233 نمره کسب شده
 • 24
  Hans der kanns
  1224 نمره کسب شده
 • 25
  Knacki
  1222 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1769 نمره کسب شده
 • 2
  Listeria
  1684 نمره کسب شده
 • 3
  Indy
  1667 نمره کسب شده
 • 4
  colin
  1654 نمره کسب شده
 • 5
  rei
  1646 نمره کسب شده
 • 6
  PvtPaula
  1642 نمره کسب شده
 • 7
  Dorii
  1640 نمره کسب شده
 • 8
  Rolly Polly
  1633 نمره کسب شده
 • 9
  Didi
  1632 نمره کسب شده
 • 10
  Graf Karto
  1624 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات