آزمون افریقا

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از آفریقا میباشد. بگونه مثال :‌شهر کیپ تاون در کجا واقع شده است؟‌ سینیگال در کجا واقع گردیده است؟‌صحرای نامیب در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  dragonfoot
  1673 نمره کسب شده
 • 2
  marylou
  1535 نمره کسب شده
 • 3
  Al Capone
  1524 نمره کسب شده
 • 4
  dr.no
  1520 نمره کسب شده
 • 5
  hurz
  1481 نمره کسب شده
 • 6
  Pus
  1454 نمره کسب شده
 • 7
  Illy
  1449 نمره کسب شده
 • 8
  helm
  1429 نمره کسب شده
 • 9
  Ramon
  1414 نمره کسب شده
 • 10
  h.g
  1385 نمره کسب شده
 • 11
  Moni
  1345 نمره کسب شده
 • 12
  Collo
  1314 نمره کسب شده
 • 13
  chokochrissie
  1305 نمره کسب شده
 • 14
  Rolex
  1271 نمره کسب شده
 • 15
  Suzie Wong
  1231 نمره کسب شده
 • 16
  perfetto
  1229 نمره کسب شده
 • 17
  grandmaster
  1225 نمره کسب شده
 • 18
  Maas
  1165 نمره کسب شده
 • 19
  superbe
  1113 نمره کسب شده
 • 20
  jiri
  1085 نمره کسب شده
 • 21
  freeberger
  1065 نمره کسب شده
 • 22
  Giraffo
  1050 نمره کسب شده
 • 23
  holla di ho
  1047 نمره کسب شده
 • 24
  Frank Gallagher
  1026 نمره کسب شده
 • 25
  puttel
  993 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1769 نمره کسب شده
 • 2
  Listeria
  1684 نمره کسب شده
 • 3
  Indy
  1667 نمره کسب شده
 • 4
  PvtPaula
  1642 نمره کسب شده
 • 5
  Dorii
  1640 نمره کسب شده
 • 6
  Rolly Polly
  1633 نمره کسب شده
 • 7
  Didi
  1632 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1624 نمره کسب شده
 • 9
  anon
  1614 نمره کسب شده
 • 10
  marylou
  1605 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات