آزمون افریقا

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از آفریقا میباشد. بگونه مثال :‌شهر کیپ تاون در کجا واقع شده است؟‌ سینیگال در کجا واقع گردیده است؟‌صحرای نامیب در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  dragonfoot
  1602 نمره کسب شده
 • 2
  Al Capone
  1490 نمره کسب شده
 • 3
  marylou
  1470 نمره کسب شده
 • 4
  Thur
  1462 نمره کسب شده
 • 5
  Pus
  1458 نمره کسب شده
 • 6
  Ramon
  1457 نمره کسب شده
 • 7
  wolfi
  1399 نمره کسب شده
 • 8
  Illy
  1396 نمره کسب شده
 • 9
  knilch
  1388 نمره کسب شده
 • 10
  Hoffikowski
  1361 نمره کسب شده
 • 11
  helm
  1353 نمره کسب شده
 • 12
  boban
  1324 نمره کسب شده
 • 13
  schisser
  1269 نمره کسب شده
 • 14
  sauzahn
  1268 نمره کسب شده
 • 15
  Lena
  1226 نمره کسب شده
 • 16
  Flöckchen
  1218 نمره کسب شده
 • 17
  Ösi
  1204 نمره کسب شده
 • 18
  Mustang GT
  1185 نمره کسب شده
 • 19
  Jørgen
  1181 نمره کسب شده
 • 20
  Diego
  1158 نمره کسب شده
 • 21
  Farmer5
  1152 نمره کسب شده
 • 22
  Mutti
  1117 نمره کسب شده
 • 23
  Mormonenknecht
  1113 نمره کسب شده
 • 24
  Expresso
  1063 نمره کسب شده
 • 25
  pete
  1052 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1769 نمره کسب شده
 • 2
  Listeria
  1684 نمره کسب شده
 • 3
  Indy
  1667 نمره کسب شده
 • 4
  PvtPaula
  1642 نمره کسب شده
 • 5
  Dorii
  1640 نمره کسب شده
 • 6
  Rolly Polly
  1633 نمره کسب شده
 • 7
  Didi
  1632 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1624 نمره کسب شده
 • 9
  anon
  1614 نمره کسب شده
 • 10
  marylou
  1605 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات
/var/www/geo-quiz.net/detour/detour_include.php:13:boolean false