آزمون افریقا

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از آفریقا میباشد. بگونه مثال :‌شهر کیپ تاون در کجا واقع شده است؟‌ سینیگال در کجا واقع گردیده است؟‌صحرای نامیب در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  dragonfoot
  1604 نمره کسب شده
 • 2
  Ole Bremseth
  1520 نمره کسب شده
 • 3
  marylou
  1508 نمره کسب شده
 • 4
  Graf Karto
  1468 نمره کسب شده
 • 5
  Pus
  1454 نمره کسب شده
 • 6
  TOTTI
  1450 نمره کسب شده
 • 7
  Thur
  1448 نمره کسب شده
 • 8
  Ramon
  1443 نمره کسب شده
 • 9
  Illy
  1438 نمره کسب شده
 • 10
  sauzahn
  1433 نمره کسب شده
 • 11
  h.g
  1432 نمره کسب شده
 • 12
  bübchen
  1372 نمره کسب شده
 • 13
  hakan
  1333 نمره کسب شده
 • 14
  boban
  1322 نمره کسب شده
 • 15
  Mac
  1320 نمره کسب شده
 • 16
  berzerker
  1312 نمره کسب شده
 • 17
  Bier um Vier
  1285 نمره کسب شده
 • 18
  Buxtoni
  1269 نمره کسب شده
 • 19
  Cleverle
  1248 نمره کسب شده
 • 20
  Knacki
  1198 نمره کسب شده
 • 21
  chokochrissie
  1168 نمره کسب شده
 • 22
  Pötel
  1129 نمره کسب شده
 • 23
  Bernd
  1122 نمره کسب شده
 • 24
  BgK
  1116 نمره کسب شده
 • 25
  Kono
  1109 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1769 نمره کسب شده
 • 2
  Listeria
  1684 نمره کسب شده
 • 3
  Indy
  1667 نمره کسب شده
 • 4
  PvtPaula
  1642 نمره کسب شده
 • 5
  Dorii
  1640 نمره کسب شده
 • 6
  Rolly Polly
  1633 نمره کسب شده
 • 7
  Didi
  1632 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1624 نمره کسب شده
 • 9
  anon
  1614 نمره کسب شده
 • 10
  marylou
  1605 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات