آزمون امریکا

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از شما و وسط قاره آمریکا میباشد. بگونه مثال :‌وانکور در کجا موقعیت دارد؟‌ دریاچه ایری کجا موقعیت دارد؟‌ اکاپولکو کجا موقعیت دارد؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 20)
 • 1
  dragonfoot
  1573 نمره کسب شده
 • 2
  Pus
  1434 نمره کسب شده
 • 3
  Illy
  1301 نمره کسب شده
 • 4
  Ramon
  1287 نمره کسب شده
 • 5
  Collo
  1261 نمره کسب شده
 • 6
  jockel
  1248 نمره کسب شده
 • 7
  Rolex
  1206 نمره کسب شده
 • 8
  peterle
  1156 نمره کسب شده
 • 9
  Junior
  1115 نمره کسب شده
 • 9
  Thur
  1115 نمره کسب شده
 • 11
  kokoloko
  1110 نمره کسب شده
 • 12
  Pablo
  1078 نمره کسب شده
 • 13
  Hoffikowski
  1072 نمره کسب شده
 • 14
  Popivoda
  1070 نمره کسب شده
 • 15
  perfetto
  1069 نمره کسب شده
 • 16
  Reisender
  1044 نمره کسب شده
 • 16
  Hix
  1044 نمره کسب شده
 • 18
  Lanigan
  1039 نمره کسب شده
 • 19
  jepp
  1016 نمره کسب شده
 • 20
  TREFFER
  996 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1717 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1570 نمره کسب شده
 • 3
  Didi
  1540 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1537 نمره کسب شده
 • 5
  Schwede
  1535 نمره کسب شده
 • 6
  keiaahnig
  1518 نمره کسب شده
 • 7
  Bond
  1509 نمره کسب شده
 • 8
  Athene
  1508 نمره کسب شده
 • 9
  PETZI
  1499 نمره کسب شده
 • 10
  matzilla
  1498 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات