آزمون امریکا

amerikakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از شما و وسط قاره آمریکا میباشد. بگونه مثال :‌وانکور در کجا موقعیت دارد؟‌ دریاچه ایری کجا موقعیت دارد؟‌ اکاپولکو کجا موقعیت دارد؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 20)
 • 1
  TOTTI
  1471 نمره کسب شده
 • 2
  knilch
  1469 نمره کسب شده
 • 3
  Godfried Aduobe
  1447 نمره کسب شده
 • 4
  rei
  1410 نمره کسب شده
 • 5
  Illy
  1342 نمره کسب شده
 • 6
  Baumi
  1281 نمره کسب شده
 • 7
  Rolex
  1274 نمره کسب شده
 • 8
  Pfiffikus
  1238 نمره کسب شده
 • 9
  perfetto
  1227 نمره کسب شده
 • 10
  Rodeo Drive
  1220 نمره کسب شده
 • 11
  P. Becker
  1205 نمره کسب شده
 • 12
  Dilettant
  1195 نمره کسب شده
 • 13
  Klosterbruder
  1120 نمره کسب شده
 • 14
  Copilot
  1111 نمره کسب شده
 • 15
  katatanga
  1103 نمره کسب شده
 • 16
  P.T. Platsch
  1077 نمره کسب شده
 • 17
  il dottore
  1071 نمره کسب شده
 • 18
  palim palim
  1068 نمره کسب شده
 • 19
  Karlo
  1065 نمره کسب شده
 • 20
  max destructor
  1059 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1717 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1570 نمره کسب شده
 • 3
  rei
  1559 نمره کسب شده
 • 4
  Superhirn
  1547 نمره کسب شده
 • 5
  Al Capone
  1541 نمره کسب شده
 • 6
  Didi
  1540 نمره کسب شده
 • 7
  Pinky
  1537 نمره کسب شده
 • 7
  Rolly Polly
  1537 نمره کسب شده
 • 9
  Schwede
  1535 نمره کسب شده
 • 10
  TOTTI
  1534 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات