آزمون امریکا

amerikakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از شما و وسط قاره آمریکا میباشد. بگونه مثال :‌وانکور در کجا موقعیت دارد؟‌ دریاچه ایری کجا موقعیت دارد؟‌ اکاپولکو کجا موقعیت دارد؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 20)
 • 1
  TOTTI
  1467 نمره کسب شده
 • 2
  Pus
  1451 نمره کسب شده
 • 3
  Goggl
  1429 نمره کسب شده
 • 4
  Superhirn
  1400 نمره کسب شده
 • 5
  Illy
  1392 نمره کسب شده
 • 6
  Angie
  1346 نمره کسب شده
 • 7
  palim palim
  1217 نمره کسب شده
 • 8
  nahdran
  1202 نمره کسب شده
 • 9
  Rolex
  1194 نمره کسب شده
 • 10
  Godfried Aduobe
  1181 نمره کسب شده
 • 11
  Ole Bremseth
  1116 نمره کسب شده
 • 12
  Schietenbock
  1114 نمره کسب شده
 • 13
  okieh
  1113 نمره کسب شده
 • 14
  Imis
  1061 نمره کسب شده
 • 15
  braincrush
  1047 نمره کسب شده
 • 16
  Prätorius
  1024 نمره کسب شده
 • 17
  Rainer Zufall
  1021 نمره کسب شده
 • 17
  Miguel
  1021 نمره کسب شده
 • 19
  Butthead
  1018 نمره کسب شده
 • 20
  Uriella
  1008 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1717 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1570 نمره کسب شده
 • 3
  Didi
  1540 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1537 نمره کسب شده
 • 5
  Schwede
  1535 نمره کسب شده
 • 6
  keiaahnig
  1518 نمره کسب شده
 • 7
  TOTTI
  1516 نمره کسب شده
 • 8
  Bond
  1509 نمره کسب شده
 • 9
  Athene
  1508 نمره کسب شده
 • 10
  knilch
  1506 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات