آزمون امریکا

amerikakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از شما و وسط قاره آمریکا میباشد. بگونه مثال :‌وانکور در کجا موقعیت دارد؟‌ دریاچه ایری کجا موقعیت دارد؟‌ اکاپولکو کجا موقعیت دارد؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 20)
 • 1
  TOTTI
  1479 نمره کسب شده
 • 2
  knilch
  1467 نمره کسب شده
 • 3
  Superhirn
  1456 نمره کسب شده
 • 4
  Leya
  1407 نمره کسب شده
 • 5
  Illy
  1340 نمره کسب شده
 • 6
  Godfried Aduobe
  1278 نمره کسب شده
 • 7
  Kong
  1255 نمره کسب شده
 • 8
  jepp
  1241 نمره کسب شده
 • 9
  Petter
  1233 نمره کسب شده
 • 10
  Pastor Nole
  1219 نمره کسب شده
 • 11
  Santa Maria
  1192 نمره کسب شده
 • 12
  ALEX
  1163 نمره کسب شده
 • 13
  Rolex
  1154 نمره کسب شده
 • 14
  asdf
  1148 نمره کسب شده
 • 15
  Hololulu
  1131 نمره کسب شده
 • 16
  Mörmoosen
  1123 نمره کسب شده
 • 17
  palim palim
  1072 نمره کسب شده
 • 18
  Faxe
  1039 نمره کسب شده
 • 19
  Mukulele
  1024 نمره کسب شده
 • 20
  Angel Otti
  1011 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1717 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1570 نمره کسب شده
 • 3
  Didi
  1540 نمره کسب شده
 • 4
  Pinky
  1537 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1537 نمره کسب شده
 • 6
  Schwede
  1535 نمره کسب شده
 • 7
  TOTTI
  1534 نمره کسب شده
 • 8
  Superhirn
  1526 نمره کسب شده
 • 9
  knilch
  1525 نمره کسب شده
 • 10
  keiaahnig
  1518 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات