آزمون کشور آلمان

deutschlandkarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از شهر ها ، مناطق و جاهای مشهور آلمان است. بگونه مثال : بورکوم در کجا واقع شده است؟ درسدن در کجا واقع شده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Herm
  1497 نمره کسب شده
 • 2
  knilch
  1492 نمره کسب شده
 • 3
  TOTTI
  1481 نمره کسب شده
 • 4
  Südoist
  1467 نمره کسب شده
 • 5
  grashopper
  1445 نمره کسب شده
 • 6
  super
  1419 نمره کسب شده
 • 7
  Klinger1
  1390 نمره کسب شده
 • 8
  rote Zorra
  1382 نمره کسب شده
 • 9
  Illy
  1358 نمره کسب شده
 • 10
  WILHELM
  1312 نمره کسب شده
 • 11
  Tine94
  1300 نمره کسب شده
 • 12
  Utxi
  1296 نمره کسب شده
 • 13
  Prätorius
  1226 نمره کسب شده
 • 14
  asdf
  1189 نمره کسب شده
 • 15
  Heinzi
  1169 نمره کسب شده
 • 16
  Schwede
  1164 نمره کسب شده
 • 17
  Nyleve
  1147 نمره کسب شده
 • 18
  FCB
  1143 نمره کسب شده
 • 19
  Baumi
  1138 نمره کسب شده
 • 20
  jooop
  1125 نمره کسب شده
 • 21
  Pfiffikus
  1109 نمره کسب شده
 • 22
  Buzz Lightyear
  1096 نمره کسب شده
 • 23
  Kaufmann
  1049 نمره کسب شده
 • 24
  Staff
  1033 نمره کسب شده
 • 25
  OTTO
  1021 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  Julian
  1614 نمره کسب شده
 • 2
  Friesenjung67
  1605 نمره کسب شده
 • 3
  MSP
  1603 نمره کسب شده
 • 4
  Berlin Mitte
  1594 نمره کسب شده
 • 5
  ChefF
  1591 نمره کسب شده
 • 6
  Asco
  1589 نمره کسب شده
 • 6
  Didi
  1589 نمره کسب شده
 • 6
  Watz
  1589 نمره کسب شده
 • 9
  Herm
  1565 نمره کسب شده
 • 9
  Kalli
  1565 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات