آزمون کشور آلمان

deutschlandkarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از شهر ها ، مناطق و جاهای مشهور آلمان است. بگونه مثال : بورکوم در کجا واقع شده است؟ درسدن در کجا واقع شده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  knilch
  1501 نمره کسب شده
 • 1
  grashopper
  1501 نمره کسب شده
 • 3
  Schnecke19
  1500 نمره کسب شده
 • 4
  super
  1464 نمره کسب شده
 • 5
  Illy
  1453 نمره کسب شده
 • 6
  Balou
  1440 نمره کسب شده
 • 7
  Pus
  1417 نمره کسب شده
 • 8
  Ramon
  1416 نمره کسب شده
 • 9
  feen
  1350 نمره کسب شده
 • 10
  Utxi
  1314 نمره کسب شده
 • 11
  Hüttinger
  1301 نمره کسب شده
 • 12
  Lasse Laufe
  1297 نمره کسب شده
 • 13
  Götterbote
  1272 نمره کسب شده
 • 14
  Einsatzzentrale
  1262 نمره کسب شده
 • 15
  hotte
  1259 نمره کسب شده
 • 16
  kaui
  1256 نمره کسب شده
 • 17
  almanachix
  1255 نمره کسب شده
 • 18
  Andre F.
  1246 نمره کسب شده
 • 19
  Biene
  1243 نمره کسب شده
 • 20
  Queen Harry
  1232 نمره کسب شده
 • 21
  Lucy1980
  1221 نمره کسب شده
 • 22
  Fipps
  1217 نمره کسب شده
 • 23
  Hans der kanns
  1212 نمره کسب شده
 • 24
  dammisch
  1202 نمره کسب شده
 • 25
  Michelle
  1200 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  Friesenjung67
  1605 نمره کسب شده
 • 2
  MSP
  1603 نمره کسب شده
 • 3
  Berlin Mitte
  1594 نمره کسب شده
 • 4
  ChefF
  1591 نمره کسب شده
 • 5
  Asco
  1589 نمره کسب شده
 • 5
  Didi
  1589 نمره کسب شده
 • 5
  Watz
  1589 نمره کسب شده
 • 8
  Kalli
  1565 نمره کسب شده
 • 9
  Bam-Bam
  1562 نمره کسب شده
 • 10
  bandit1976
  1561 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات