آزمون کشور آلمان

deutschlandkarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از شهر ها ، مناطق و جاهای مشهور آلمان است. بگونه مثال : بورکوم در کجا واقع شده است؟ درسدن در کجا واقع شده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Herm
  1544 نمره کسب شده
 • 2
  knilch
  1524 نمره کسب شده
 • 3
  grashopper
  1440 نمره کسب شده
 • 4
  MärkischerKreis
  1424 نمره کسب شده
 • 5
  Baumi
  1387 نمره کسب شده
 • 6
  super
  1385 نمره کسب شده
 • 7
  TOTTI
  1383 نمره کسب شده
 • 8
  Illy
  1372 نمره کسب شده
 • 9
  Pfiffikus
  1334 نمره کسب شده
 • 10
  Lautre
  1300 نمره کسب شده
 • 11
  Silverbird
  1286 نمره کسب شده
 • 12
  PREDATOR
  1275 نمره کسب شده
 • 13
  altenburger
  1241 نمره کسب شده
 • 14
  JonnyK
  1240 نمره کسب شده
 • 15
  Mörmoosen
  1231 نمره کسب شده
 • 16
  Reisender
  1222 نمره کسب شده
 • 17
  Femme
  1210 نمره کسب شده
 • 18
  Nyleve
  1200 نمره کسب شده
 • 19
  Kugelblitz
  1196 نمره کسب شده
 • 20
  Battlestar
  1191 نمره کسب شده
 • 21
  Tommy
  1190 نمره کسب شده
 • 22
  Hans der kanns
  1189 نمره کسب شده
 • 23
  Mandy
  1186 نمره کسب شده
 • 24
  Turbo-Michel
  1178 نمره کسب شده
 • 24
  perfetto
  1178 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  Julian
  1614 نمره کسب شده
 • 2
  Friesenjung67
  1605 نمره کسب شده
 • 3
  MSP
  1603 نمره کسب شده
 • 4
  Berlin Mitte
  1594 نمره کسب شده
 • 5
  ChefF
  1591 نمره کسب شده
 • 6
  Asco
  1589 نمره کسب شده
 • 6
  Didi
  1589 نمره کسب شده
 • 6
  Watz
  1589 نمره کسب شده
 • 9
  Herm
  1565 نمره کسب شده
 • 9
  Kalli
  1565 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات