آزمون کشور آلمان

deutschlandkarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از شهر ها ، مناطق و جاهای مشهور آلمان است. بگونه مثال : بورکوم در کجا واقع شده است؟ درسدن در کجا واقع شده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Boso
  1531 نمره کسب شده
 • 2
  Schnecke19
  1486 نمره کسب شده
 • 3
  Pus
  1466 نمره کسب شده
 • 4
  super
  1461 نمره کسب شده
 • 5
  TOTTI
  1455 نمره کسب شده
 • 6
  knilch
  1451 نمره کسب شده
 • 7
  Illy
  1442 نمره کسب شده
 • 8
  Balou
  1441 نمره کسب شده
 • 9
  Ramon
  1439 نمره کسب شده
 • 10
  Diesel jupp
  1411 نمره کسب شده
 • 11
  Xchen
  1401 نمره کسب شده
 • 12
  sauzahn
  1399 نمره کسب شده
 • 13
  CHAMP
  1392 نمره کسب شده
 • 14
  wolfi
  1355 نمره کسب شده
 • 15
  hakan
  1310 نمره کسب شده
 • 16
  Anno Nüm
  1284 نمره کسب شده
 • 16
  hanauer
  1284 نمره کسب شده
 • 18
  TGB
  1283 نمره کسب شده
 • 19
  Streckeisen
  1269 نمره کسب شده
 • 20
  zapfer
  1179 نمره کسب شده
 • 21
  Utxi
  1178 نمره کسب شده
 • 22
  Inge Link
  1163 نمره کسب شده
 • 23
  Tani
  1100 نمره کسب شده
 • 24
  Magic-Mü
  1095 نمره کسب شده
 • 25
  Kowalsky
  1081 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  Friesenjung67
  1605 نمره کسب شده
 • 2
  MSP
  1603 نمره کسب شده
 • 3
  Berlin Mitte
  1594 نمره کسب شده
 • 4
  ChefF
  1591 نمره کسب شده
 • 5
  Asco
  1589 نمره کسب شده
 • 5
  Didi
  1589 نمره کسب شده
 • 5
  Watz
  1589 نمره کسب شده
 • 8
  Kalli
  1565 نمره کسب شده
 • 9
  bandit1976
  1561 نمره کسب شده
 • 10
  TheBasti
  1558 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات