آزمون کشور آلمان

deutschlandkarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از شهر ها ، مناطق و جاهای مشهور آلمان است. بگونه مثال : بورکوم در کجا واقع شده است؟ درسدن در کجا واقع شده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Berlin Mitte
  1547 نمره کسب شده
 • 2
  Schnecke19
  1506 نمره کسب شده
 • 3
  TOTTI
  1486 نمره کسب شده
 • 4
  Pus
  1458 نمره کسب شده
 • 5
  Goggl
  1456 نمره کسب شده
 • 6
  Illy
  1448 نمره کسب شده
 • 7
  super
  1444 نمره کسب شده
 • 8
  Ramon
  1424 نمره کسب شده
 • 9
  Molle
  1314 نمره کسب شده
 • 9
  Utxi
  1314 نمره کسب شده
 • 11
  Biene
  1304 نمره کسب شده
 • 12
  Hans Dieter
  1278 نمره کسب شده
 • 13
  Pfeiffer
  1269 نمره کسب شده
 • 14
  Kyller
  1238 نمره کسب شده
 • 15
  Netti
  1235 نمره کسب شده
 • 16
  Schietenbock
  1232 نمره کسب شده
 • 17
  Hüttinger
  1231 نمره کسب شده
 • 18
  Bonze
  1230 نمره کسب شده
 • 19
  Danni
  1218 نمره کسب شده
 • 20
  Eumel
  1201 نمره کسب شده
 • 21
  küchlein
  1192 نمره کسب شده
 • 22
  Steffi
  1187 نمره کسب شده
 • 23
  Banzai
  1161 نمره کسب شده
 • 24
  schwumpf
  1144 نمره کسب شده
 • 25
  Chucky
  1127 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  Friesenjung67
  1605 نمره کسب شده
 • 2
  MSP
  1603 نمره کسب شده
 • 3
  Berlin Mitte
  1594 نمره کسب شده
 • 4
  ChefF
  1591 نمره کسب شده
 • 5
  Asco
  1589 نمره کسب شده
 • 5
  Didi
  1589 نمره کسب شده
 • 5
  Watz
  1589 نمره کسب شده
 • 8
  Kalli
  1565 نمره کسب شده
 • 9
  bandit1976
  1561 نمره کسب شده
 • 10
  Neuroman
  1558 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات